วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง