วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต้นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง