วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมาบค่าย ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์และศาลาที่พักผ่อน บริเวณสามแยกบ้านทัพรั้งหน้าทางเข้าโรงเรียนกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ยายเหงี่ยม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง