วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็ตสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด คันหมายเลขทะเบียน ยข 2322 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโกรดมะขามป้อม หมู่ที่ 19 และ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเสริมคันดิน ลงลูกรัง ตลุกชงโค - หนองตอ หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยสามขา - โคกสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง