วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายมาบลาน - หนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนขวาง จากสี่แยกโนนชะบู - เส้นทางหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีัมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง