วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านเดิ่นตะโก (คุ้มเดิ่นเห็ด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อท่อพีวีซีประปาทดแทนท่อประปาเดิม ถนนสายปะคำ - บ้านเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทัพรั้งเดิ่นตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่่่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 417-056-004 เคียวเซร่า FS 6525 TK 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง กว้าง 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายตะเคียนงาม - โนนลอยโกรกพระงาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง