วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกะบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านดอนขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโคกดินแดง - ดอนขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง