วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายหนองกระทุ่ม - โนนลอย หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กภายในบ้านดอนขวาน (คุ้มโนนชบู) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ยข 2322 นม และรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ -ห้วยสามขา หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) และศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม ตามโครงการให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , ค่าดอกไม้พิธีเปิด และค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง