วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ทุกเส้น ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒานเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม - เชื่อมถนนสายหนองตอ ดอนเปล้า หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง