วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลทัพรั้ง จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดไผ่ - ห้วยสามขา ช่วงบ้านกุดไผ่-บ้านโคกดินแดง - บ้านห้วยหุงเกลือ - บ้านมาบลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเกษมสมบูรณ์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK -479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลมาบกราด บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
โครงการป้องกันและและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561(1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง ชนิดพ่นหมอกควัน 2. ทรายอพเบท)