วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง