วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กร่วมกิจกรรมบนเวที ตอบคำถาม แสดงความสามารถ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดวุ้มกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที พร้อมผูกผ้า ทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เต้นท์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง