วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 และ TK - 410 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทัพรั้งเดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ํกปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหงที3(มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง