วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนขวาง (คุ้มโนนชบู) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม วัดเดิ่นเห็ด ตำบลทัพรัั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บปกเข้าเล่ม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนทุกสาย ภายในบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง