วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย หมู๋ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ยูเอชที) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทัพรั้ง จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางบ้านโกรกมะขามป้อม - หนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง