วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2561
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง