วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ และธงตราสัญลักษณ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายมาบลาน - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไผ่ (คุ้มกะปะ) หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง