วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านดอนขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโคกดินแดง - ดอนขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง