วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อจัดซุ้มกิจกรรมและของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเวที พร้อมผูกผ้าตกแต่ง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ ดครงการจัดกิจการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้งเดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจัดทำปฎิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมคันดินสายหนองขอน - เต็งเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง