วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง