องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 [ 1 พ.ย. 2561 ]110
2 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 มี.ค. 2559 ]116
3 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 7 มี.ค. 2559 ]109
4 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต [ 7 มี.ค. 2559 ]114
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 7 มี.ค. 2559 ]118
6 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 มี.ค. 2559 ]114
7 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 มี.ค. 2559 ]112
8 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง [ 7 มี.ค. 2559 ]108
9 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 7 มี.ค. 2559 ]112
10 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 7 มี.ค. 2559 ]113
11 แบบใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน [ 7 มี.ค. 2559 ]104
12 แบบใบรับรองปลูกสร้างอาคาร [ 7 มี.ค. 2559 ]101
13 แบบฟอร์มขอยื่นแบบชำระภาษี [ 7 มี.ค. 2559 ]101
14 ระเบี่ยบ มท. ว่าด้วย กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 7 มี.ค. 2559 ]108