องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายธนงค์  เทพังเทียม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
  โทรศัพท์ +  097 335 3295
  อีเมล์ +   saraban@tuprang.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
  โทรศัพท์ + 086 264 4900
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th
 
  ชื่อ + นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 080 461 5394
  อีเมล์ + saraban@tuprang.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ  อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  086 264 4900
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th
   
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ  อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  086 264 4900
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th
   

  ชื่อ + จ่าเอกฉัตรเทพ  หงษ์ทอง
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  088 358 9417
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th
   
 
  ชื่อ + นายเดชนันท์  จันทร์ยางช่อง
  ตำแหน่ง + นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  065 503 8969
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th
   
 
  ชื่อ + นายสัจจธรรม  อุ่นใจ
  ตำแหน่ง + นักวิชการเกษตร ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 082 482 9881
  อีเมล์ +  saraban@tuprang.go.th