องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายธนงค์  เทพังเทียม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
  โทรศัพท์ +  097 335 3295
  อีเมล์ +   saraban@tuprang.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
  โทรศัพท์ +  086 264 4900
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  080 461 5394
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสมใจ เจริญสุข
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  081 876 2768
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  081 876 3143
  อีเมล์ +  
   

  ชื่อ + จ่าเอกฉัตรเทพ  หงษ์ทอง
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  088 358 9417
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  080 461 5394
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายเทพประสิทธิ์  นธิรมย์
  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  097 335 6505
  อีเมล์ +