องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

            องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารมาสู่ส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ตระหนักถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระผมและทีมงานผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการประจำ จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ที่จะช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่นของเราตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะสิ่งที่มุ่งหวังคือ ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้้งให้มากที่สุด

        ในโอกาสนี้ กระผมในนามของ อบต.ทัพรั้ง ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ชุมชนทุกหมู่บ้าน กลุ่มชมรมเครือข่ายอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลทัพรั้ง ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งกระผม นายธนงค์  เทพังเทียม  พร้อมทั้งผู้บริหาร จะยึดถือแนวทางการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลทัพรั้งต่อไป