องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

การคมนาคม

ปัจจุบันเส้นทางระหว่างตำบลทัพรั้งติดต่ออำเภอพระทองคำเป็นถนนลาดยาง  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ทำให้การติดต่อระหว่างตำบลทัพรั้งกับอำเภอพระทองคำเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากตำบลทัพรั้งไปตำบลอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางทำให้ไม่มีปัญหาในการสัญจรและพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่อยู่ติดต่อกันเป็นกลุ่มชุมชน ถนนภายในหมู่บ้านการคมนาคมถึงกันส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังใช้ติดต่อคมนาคมได้ไม่ค่อยสะดวก ในฤดูฝนยังมีความลำบาก อยู่มากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนทุกเส้นทางในเขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  สามารถติดต่อกับอำเภอพระทองคำและอำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมาได้โดยรถโดยสารประจำทางสายราชสีมา-แก้งสนามนาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้าง  และรถจักรยานยนต์

การโทรคมนาคม

   ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย)                                1              แห่ง

   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                           25            ตู้

 

การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน  2,893   ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  97 %  ส่วนที่เหลือจะเป็นครัวเรือนราษฎรที่ขยายครัวเรือนตามพื้นที่การเกษตร

 

แหล่งน้ำ

    บ่อบาดาล                                                 51            แห่ง

    ฝาย/ทำนบ                                                26            แห่ง

    สระน้ำ                                                     85            แห่ง

    ระบบประปาหมู่บ้าน                                      21            แห่ง

    ระบบประปาขนาดใหญ่ (กรมทรัพย์ฯ)                     4            แห่ง

    แหล่งน้ำธรรมชาติ/หนอง/คลอง/บึง                     32            แห่ง