องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

1)      การศึกษา

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง   มีสถานศึกษา   จำนวน  12  แห่ง    คือ

    โรงเรียนมัธยมศึกษา                                              จำนวน   1  แห่ง       

    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                        จำนวน   2  แห่ง   

     โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                   จำนวน   6  แห่ง   

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล  3  ขวบและปฐมวัย     จำนวน   3  แห่ง   

2)       การศาสนา

ประชาชนในตำบลทัพรั้ง    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน จำนวน 10   แห่ง คือ

1. วัดกุดตาดำ                                    หมู่ที่  2  บ้านกุดตาดำ

2. วัดเดิ่นเห็ด                                     หมู่ที่  4  บ้านเดิ่นตะโก

3. วัดป่าโนนสง่า                                 หมู่ที่  5  บ้านโนนสง่า

4. สำนักสงฆ์มาบค่าย                            หมู่ที่  6  บ้านมาบค่าย

5. วัดศรีบุญเรือง (หนองยาง)                   หมู่ที่  7  บ้านหนองยาง

6. วัดกุดไผ่                                        หมู่ที่  8  บ้านกุดไผ่

7. วัดห้วยหุงเกลือ                                หมู่ที่  10  บ้านห้วยหุงเกลือ

8. วัดห้วยสามขา                                 หมู่ที่  11  บ้านห้วยสามขา

9. วัดห้วยเจริญ                                   หมู่ที่  12  บ้านเต็งเตี้ย

10. วัดโนนงิ้ว                                     หมู่ที่  15  บ้านโนนงิ้ว

3)      ด้านการสาธารณสุข

    สถานีอนามัยประจำตำบล                       จำนวน  1  แห่ง

    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  99    จำนวน  21  หมู่บ้าน

4)      ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ตู้ยามตำรวจ                                     จำนวน  1  แห่ง

    ป้อมยามทางเข้าหมู่บ้าน                         จำนวน  20  แห่ง