องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90 ปลูกอ้อย, ข้าว, พืชผัก, ผลไม้ อาชีพอื่น ๆ เช่น ประกอบอาชีพ รับจ้าง, ค้าขาย, รับราชการ, ประกอบอาชีพส่วนตัว ตามลำดับ

                ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

   โรงงานอุตสาหกรรม                   จำนวน     1         แห่ง

   ปั้มน้ำมัน                                จำนวน     6         แห่ง

   โรงสีข้าว                                 จำนวน    15        แห่ง

    ฟาร์ม                                    จำนวน     12        แห่ง

            โรงพิมพ์                                 จำนวน      1         แห่ง       

     ร้านค้า                                    จำนวน    99         แห่ง