องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


 

 
 
  นางสาวยาใจ  อรุณเจริญฉาย
 
  รองปลัด อบต. รักษาราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 
  นางสาวสิริยากร  บัวครื้น
 
  พนักงานจ้างทั่วไป