องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  นายเดชนันท์  จันทร์ยางช่อง
 
   นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติิการ รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   

 
 
  นายเดชนันท์  จันทร์ยางช่อง
 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
    
  (นางสาวเมย์รินทร์  แกสันเทียะ)
 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 (ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข)