องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
 
 
 
 
     
    นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
     
 นางบุปผา แบ่งสันเทียะ   นางสมใจ เจริญสุข นายไกลสุด  ฉิมสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางสาวยาใจ  อรุณเจริญฉาย
 นางบุปผา แบ่งสันเทียะ นางสาวยาใจ  อรุณเจริญฉาย
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร