องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

       ทำเลที่ตั้งตำบล

               องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  เป็น ๑  ใน ๔  องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพระทองคำ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำประมาณ  ๑๒   กิโลเมตร จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  และมีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๙ หมู่ที่ ๑ บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง  อำเภอพระทองคำ   จังหวัดนครราชสีมา   โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙

สภาพภูมิประเทศตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีชั้นดินเกลือใต้ดิน  พื้นดินบางหมู่บ้านเป็นดินเค็ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่  แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วยขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งต้นน้ำ

        เขตปกครอง     รวม   ๒๑   หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ บ้านบ้านทัพรั้ง           ผู้ใหญ่บ้าน              นายประสิทธิ์  ตุ้มสันเทียะ

หมู่ที่ ๒ บ้านกุดตาดำ             ผู้ใหญ่บ้าน              นายบุญเลื่อน  มีพัฒ

หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขวาง            ผู้ใหญ่บ้าน              นายสว่าง   เสาร์สายออ

หมู่ที่ ๔ บ้านเดิ่นตะโก             ผู้ใหญ่บ้าน              นายธงชัย  โพนโคกกรวด

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า              กำนันตำบลทัพรั้ง      นายสุรพล  เทดี

หมู่ที่ ๖ บ้านมาบค่าย             ผู้ใหญ่บ้าน              นางนวลละออง  กลึงกลางดอน

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยาง           ผู้ใหญ่บ้าน              นายฆัมคมกฤษณ์  พูนม่วง

หมู่ที่ ๘ บ้านกุดไผ่                ผู้ใหญ่บ้าน              นายนิด  เถรหมื่นไวย์

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกดินแดง          ผู้ใหญ่บ้าน              นายสุรินทร์  สมวงค์

หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหุงเกลือ      ผู้ใหญ่บ้าน              นายสมศักดิ์  กบค้างพลู

หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยสามขา        ผู้ใหญ่บ้าน              นายสำเริง เวินขุนทด

หมู่ที่ ๑๒ บ้านเต็งเตี้ย            ผู้ใหญ่บ้าน              นางสาวน้ำฝน  ด้วงทอง

หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนงาม      ผู้ใหญ่บ้าน              นายทูน  โสนรินทร์

หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสูง              ผู้ใหญ่บ้าน              นายสำรวย   วอนสันเทียะ

หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงิ้ว              ผู้ใหญ่บ้าน              นายวิทยา  ฉันทวิริยะกิจ

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกเพชร           ผู้ใหญ่บ้าน              นายบุญถิ่น  เพชรเสถียรชัย

หมู่ที่ ๑๗ บ้านตลุกชงโค           ผู้ใหญ่บ้าน              นายเที่ยง  ฮวบเอม

หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกระทุ่ม        ผู้ใหญ่บ้าน            นายสมาน  มุ่งกลาง

หมู่ที่ ๑๙ บ้านโกรกมะขามป้อม  ผู้ใหญ่บ้าน             นางสมลักษณ์  พูนม่วง

หมู่ที่ ๒๐ บ้านมาบลาน            ผู้ใหญ่บ้าน             นายบรรพจ  ชอบใจ

หมู่ที่ ๒๑ บ้านทัพรั้งพัฒนา      ผู้ใหญ่บ้าน               นายนอง  แสงสายออ

       อาณาเขต

ทิศเหนือ                 เขตติดต่อกับ  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้                       เขตติดต่อกับ  ตำบลพังเทียม ตำบลสระพระ   อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก          เขตติดต่อกับ  ตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก             เขตติดต่อกับ  ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
พื้นที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๐.๕  ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๖,๗๓๖ ไร่

       ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลทัพรั้ง  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี    ฤดู  คือ

   ฤดูหนาว                  ประมาณเดือน        พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

   ฤดูร้อน                    ประมาณเดือน        มีนาคม  -  พฤษภาคม

   ฤดูฝน                      ประมาณเดือน        มิถุนายน  -  ตุลาคม

       การใช้ที่ดินในเขต อบต.

การใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้ในการตั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา  การพาณิชยกรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของ เส้นทางการคมนาคมและแหล่งน้ำ

       จำนวนครัวเรือนและประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอพระทองคำ ณ   พฤษภาคม  ๒๕๕๒   มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๑,๓๓๒   คน  จำแนกเป็นชาย   ๕,๖๘๔ คน หญิง ๕,๖๔๘  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๑๐๓    คนต่อตารางกิโลเมตร

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน