องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
  จ่าเอกฉัตรเทพ  หงษ์ทอง
 
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     

จ่าเอกฉัตรเทพ  หงษ์ทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
  
   นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม  
  นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)  
 

 
 
(ว่าง)
(ว่าง)
 นางสาวจุรีรัตน์ ทฤษฎีคุณ
 ครู  ครู  ครู
   
 นางสุภาวดี หงษ์ทอง  นางสาวสมปอง ขุนชาญโหมก นางสาวเพ็ญนภา เรศสันเทียะ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
     
 
 
     
 
 นางสาวจีราภร  เจ็กนอก
 พนักงานจ้างทั่วไป