องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายไกลสุด  ฉิมสันเทียะ  
  นักบริหารงานช่าง  
   
 ว่าง  นางสาวศรันภัทร  ฉอสันเทียะ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เจัาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายพันธ์ศักดิ์ ชาติวงศ์ นายณัฐกานต์  แก้วสมบูรณ์ นายชรินทร์ พรมเสนา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
     
 
   
นายธีร์ดนัย  นอกสันเทียะ
นางสาวนิภาพร  ชอบสว่าง นายจิรวุฒิ  พลยุทธ์ภูมิ
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป