องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นางสมใจ เจริญสุข  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
นางมาลี หวังทิวกลาง  นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ นางมาลี  ไทยด้วง
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 
 
นางสาวณัฐธิดา  ดุษณีย์
นางสาวอาริตา  ศรีม่วง
 นางสาวธนัญญา  สุหร่าย
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     
 
 

 
 นางสาวนิภาภรณ์  กู่สันเทียะ
 
นายบุญเริง  แดนค้างพลู 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป