องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นางสมใจ เจริญสุข  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
นางมาลี หวังทิวกลาง  นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ นางมาลี  ไทยด้วง
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 
 
นางสาวณัฐธิดา  ดุษณีย์
นางสาวอาริตา  ศรีม่วง
นางสาวกนกพร  พุฒสันเทียะ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
     
 นางสาวนิภาภรณ์  กู่สันเทียะ
นายบุญเริง  แดนค้างพลู 
นางสาวธนัญญา  สุหร่าย
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ