องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นางสมใจ เจริญสุข  
  นักบริหารงานคลัง  
     
นางมาลี หวังทิวกลาง  นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ นางมาลี  ไทยด้วง
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

   
นางสาวณัฐธิดา  ดุษณีย์
นางสาวอาริตา  ศรีม่วง
นางสาวสุพัตรา  โตพะไล
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ