องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
 
 
 
 
 
     
   นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
   นางบุปผา แบ่งสันเทียะ  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์  นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด นายชาตรี  รักความซื่อ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
 
 นายศักดิ์เกษม มำขุนทด นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญ
นายไพศาล ขอผลกลาง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


 


 
(ว่าง)
(นางสาวมัลลิกา  ภู่บัว)
นิติกร ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 
  นายกิตติโชค บุญคง 

   เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)  
 
 
(นายวีรศักดิ์  หล่าบุตรศรี)
นายยรรยงค์ บุญเหลือ  นายอำนาจ แก้วสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
   
 
นายประภาส  โตพะไล

  นายศรายุทธ  ของดี
 พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป