องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
 
 
 
 
 
     
   นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
   นางบุปผา แบ่งสันเทียะ  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์  นางสาววรรณทิพย์ เด็ดขุนทด นางสาวอัญธิกา ไชยโสดา
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
 
 (-ว่าง-)
นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นายไพศาล ขอผลกลาง นางสาววีรวรรณ  มุงคุณคำชาว นางสาวมัลลิกา  ภู่บัว
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นิติกร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 
  นายกิตติโชค บุญคง 

   เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)  
 

 
นายสุเทพ  สมบุญเจริญ
นายยรรยงค์ บุญเหลือ  นายอำนาจ แก้วสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
     
นายประภาส  โตพะไล
นายสมบูรณ์  ขามรัตน์
  นายศรายุทธ  ของดี
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป


 

 
 
นางสาวสุพรรณี  สุระทด
 
 นางสาววิภาวรรณ  เกือบสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานจ้างทั่วไป