องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สภา อบต.นายดุษฎี  จงนอก
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


นายสุชาติ  เวินสันเทียะ
นายณรงค์ นีสันเทียะ
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่2


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่8


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่10


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่12


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่16


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่18


 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่20
 
 
   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่21