องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
สภา อบต.นายดุษฎี  จงนอก
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


นายสุชาติ  เวินสันเทียะ
นายณรงค์ นีสันเทียะ
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.


นายสหธรรม  แซ่เตียว
 นายสุทธิพงษ์  โกส้นเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 2


นายสุชาติ  เทดี
นายสุชาติ  เวินสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 4


นายสามารถ  กบกลางดอน
นายสุพล  ยิ้มพังเทียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 6


นายประเสริฐ  จรศิริกุล
นายณรงค์  นีสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 8


นางบัวคลี่  บุญสันเทียะ
นายถนัด  โคมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 10


นายสงัด  อ่างทอง
นายประเสริฐ  ด้วงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 12


นายสมชาย  หวังขอบกลาง
นายดุษฎี  จงนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 14


นายละมุน  เมนะรุจิ
นายนิรันดร์  แกสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 16


นายไกรสร  สมวงค์
นายสมชาย  บวนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 18


 
 
นายสมพร  ไคขุนทด
นายธวัช  เถรหมื่นไวย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 20
 
 
   

นางสาวรำพรรณ์  กลีบสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 21