องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
  นายธนงค์  เทพังเทียม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0973353295

นายอภัย  ประพรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
โทร. 0852045393
 นายจองชัย  โงสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0910198272
นายอิทธิกร  อธิกูลภาคภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
โท่ร. 0953918963