องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
  นายธนงค์  เทพังเทียม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอภัย  ประพรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 นายจองชัย  โงสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอิทธิกร  อธิกูลภาคภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง