องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสมใจ เจริญสุข
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +