องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตร


กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง (การทำเกษตรแบบมืออาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรอาสา ในตำบลทัพรั้ง ได้เพิ่มพูนความรู้ ศึกษาหาประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดฝึกอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง และเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖6 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ บชร.1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, คูโบต้า ฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02