องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


โครงการถนนกินได้ (ไร้สารพิษ)


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดย นายธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จัดทำโครงการถนนกินได้ 🫒🫒🫒🥦🥦🍊🍊🍊🥑🍆🍆 (ไร้สารพิษ) ภายในตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ถนนสายบ้านนางดวงดาว ดูสันเทียะ ถึง ศาลาประชาคมบ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 รวมระยะทาง 230 เมตร เพื่อมุ่งหวังให้ถนนภายในตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร สร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเก็บกิน เก็บขายเป็นรายได้เสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับคนในครอบคร้วและชุมชน มีอาหารที่หลากหลายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30
2022-11-17
2022-11-09
2022-10-21
2022-09-12