องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


"โคราชเมืองกีฬา"


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินโครงการ "โคราชเมืองกีฬา" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีแผนงานในการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ระดับชาติ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน นอกจากนี้ ยังมีแผนงานให้ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน สมาคม ชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในทุกระดับ และมีแผนงานส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ ออกกำลังกายในรูปแบบกีฬาหรือนันทนาการ ในการณ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการอำนวยการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม ได้ร่วมกับอำเภอพระทองคำ ได้มีการจัดการเต้นแอโรบิคตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระทองคำ
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการคัดกรองจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เรียบร้อยแล้ว
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08