องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
เรื่อง   การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
-----------------------------------------
 
                   ตามที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น
                   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาลดกระบวนขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จึงขอประกาศกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                  
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                       

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2562