องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
  นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ
 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
    นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 นางบุปผา แบ่งสันเทียะ   นางสมใจ เจริญสุข นายไกลสุด  ฉิมสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลังระดับ 7   ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
   
  นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย  นางบุปผา แบ่งสันเทียะ  นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ ๖ (รักษาราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ)   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร