องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
  นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ
 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
    นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 นางบุปผา แบ่งสันเทียะ   นางสมใจ เจริญสุข นายไกลสุด  ฉิมสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลังระดับ 7   ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
   
  นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย  นางบุปผา แบ่งสันเทียะ  นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ ๖ (รักษาราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ)   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร