องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักปลัด
 
     
  นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
   นางบุปผา แบ่งสันเทียะ  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์  นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด นายสุรชัย  เซ่งเมือง
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
 
 นายศักดิ์เกษม มำขุนทด นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญ
นายไพศาล ขอผลกลาง
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
นายกิตติโชค บุญคง  นายยรรยงค์ บุญเหลือ  นางสาวสุภาพ แร่สันเทียะ
 ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)  พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
     
นายสุรศักดิ์ ลาภมาก นางสาวณัฐธิดา ดุษณีย์  นายอำนาจ แก้วสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป