องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 

 นายลำภู กู่สันเทียะ
 ประธานสภา อบต.
   
นายจ้อย แสงสุดตา
 นายดุษฎี จงนอก
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
       
 นายสหธรรม แซ่เตียว นางทองม้วน ตุ้มสันเทียะ
 นายบุญลือ อินเดช  นายโกศล ราตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่2
       
 นายสุชาติ เทดี  นายสมบัติ แรตสันเทียะ  นายสำเรียง ขจัดภัย นายสุชาติ เวินสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4
   
 
 นายเหมือน แขนสันเทียะ   (ว่าง)
 นายสุพล ยิ้มพังเทียม นายลำภู กู่สันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6
 
     
(ว่าง)  นางสาวสินจัย ก้ามสันเทียะ  นายปราโมทย์ บมขุนทด  นายศาสตรา ชอบสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่8
 
     
 (ว่าง) นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ  นายอินทร อินทร์จำนงค์ นายถนัด โคมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่10
 
 นายสมพร หมอประคำ  นายกฤษฎา พุขุนทด  นายสามารถ ดีสันเทียะ นายดำเนิน เรสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่12
 
 
 นายทูน โสนรินทร์ นางนงลักษณ์ วิจารณ์
 นายดุษฎี จงนอก  นายประสิทธิ์ เจ็กนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14
   
นางเร กลิ่นค้างพลู
 นายสมศักดิ์ นาคขุนทด  นายพิชิต กู่สันเทียะ  นายสายัณย์ เตยพุดซา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่16
       
 นายสวาท เทพังเทียม  นายไกรสร สมวงค์ นายสุชาติ จรสายออ
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่18
 
 
 นายจ้อย แสงสุดตา (ว่าง)
 นายสมชาย เกือบสันเทียะ  นายจักรกฤษ ชอบสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่20
 
นายสมศักดิ์ แซ่เตียว
นางสาวรำพรรณ กลีบสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่21