องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

การคมนาคม

ปัจจุบันเส้นทางระหว่างตำบลทัพรั้งติดต่ออำเภอพระทองคำเป็นถนนลาดยาง  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ทำให้การติดต่อระหว่างตำบลทัพรั้งกับอำเภอพระทองคำเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากตำบลทัพรั้งไปตำบลอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางทำให้ไม่มีปัญหาในการสัญจรและพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่อยู่ติดต่อกันเป็นกลุ่มชุมชน ถนนภายในหมู่บ้านการคมนาคมถึงกันส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังใช้ติดต่อคมนาคมได้ไม่ค่อยสะดวก ในฤดูฝนยังมีความลำบาก อยู่มากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนทุกเส้นทางในเขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  สามารถติดต่อกับอำเภอพระทองคำและอำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมาได้โดยรถโดยสารประจำทางสายราชสีมา-แก้งสนามนาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้าง  และรถจักรยานยนต์

การโทรคมนาคม

   ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย)                                1              แห่ง

   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                           25            ตู้

 

การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน  2,893   ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  97 %  ส่วนที่เหลือจะเป็นครัวเรือนราษฎรที่ขยายครัวเรือนตามพื้นที่การเกษตร

 

แหล่งน้ำ

    บ่อบาดาล                                                 51            แห่ง

    ฝาย/ทำนบ                                                26            แห่ง

    สระน้ำ                                                     85            แห่ง

    ระบบประปาหมู่บ้าน                                      21            แห่ง

    ระบบประปาขนาดใหญ่ (กรมทรัพย์ฯ)                     4            แห่ง

    แหล่งน้ำธรรมชาติ/หนอง/คลอง/บึง                     32            แห่ง