องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

1)      การศึกษา

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง   มีสถานศึกษา   จำนวน  12  แห่ง    คือ

    โรงเรียนมัธยมศึกษา                                              จำนวน   1  แห่ง       

    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                        จำนวน   2  แห่ง   

     โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                   จำนวน   6  แห่ง   

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล  3  ขวบและปฐมวัย     จำนวน   3  แห่ง   

2)       การศาสนา

ประชาชนในตำบลทัพรั้ง    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน จำนวน 10   แห่ง คือ

1. วัดกุดตาดำ                                    หมู่ที่  2  บ้านกุดตาดำ

2. วัดเดิ่นเห็ด                                     หมู่ที่  4  บ้านเดิ่นตะโก

3. วัดป่าโนนสง่า                                 หมู่ที่  5  บ้านโนนสง่า

4. สำนักสงฆ์มาบค่าย                            หมู่ที่  6  บ้านมาบค่าย

5. วัดศรีบุญเรือง (หนองยาง)                   หมู่ที่  7  บ้านหนองยาง

6. วัดกุดไผ่                                        หมู่ที่  8  บ้านกุดไผ่

7. วัดห้วยหุงเกลือ                                หมู่ที่  10  บ้านห้วยหุงเกลือ

8. วัดห้วยสามขา                                 หมู่ที่  11  บ้านห้วยสามขา

9. วัดห้วยเจริญ                                   หมู่ที่  12  บ้านเต็งเตี้ย

10. วัดโนนงิ้ว                                     หมู่ที่  15  บ้านโนนงิ้ว

3)      ด้านการสาธารณสุข

    สถานีอนามัยประจำตำบล                       จำนวน  1  แห่ง

    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  99    จำนวน  21  หมู่บ้าน

4)      ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ตู้ยามตำรวจ                                     จำนวน  1  แห่ง

    ป้อมยามทางเข้าหมู่บ้าน                         จำนวน  20  แห่ง