องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 


ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.ทัพรั้ง

1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร    
- สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย    
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร  
- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

-การควบคุมภายในด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency    
 - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นของอบต.ทัพรั้ง

 6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร    
- ระบบข้อมูลบุคคลากร

  7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น     
- ระบบส่งหนังสือ

 8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

 9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร  

 10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้    
- อบต.ทัพรั้ง ผ่านสื่อโซเซลมีเดีย